Vad är YAR?


Vad är YAR?

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk (YAR) är ett internationellt och välbeprövat program som pågår i flera länder. Programmet genomförs samarbete mellan näringsliv, kommun och civilsamhälle. 

Målgruppen är unga som upplever hopplöshet och utanförskap. Vanliga riskfaktorer är konfliktfyllda relationer, destruktivt beteende, låg skolnärvaro, otrygga hemförhållanden, droger, kriminellt beteende. 

YAR har genomförts i USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige. 


Hur fungerar det?

YAR genomförs i tre tydligt planerade och strukturerade faser, och leds av välutbildade ledare och coacher. En tydlig avsikt med YAR att i ett mycket tidigt skede introducera och engagera lokalsamhällets egna nyckelpersoner och människor som har lokalkännedom och visst förtroende bland ungdomar ute i verkligheten. 

Överenskommelser och tydlighet i kommunikation med inittivtagare, volontärer fungerar som en röd tråd genom hela insatsen. En viktig grundpelare är integritet, som här betyder att vara ansvarig för den man är och det man säger, att hedra sitt ord, att ta ansvar för kommunikation och sina handlingar.  

Ett väl förberett team av volontärer är fundamentalt för att ungdomarna skall kunna hantera sina personliga utmaningar. Under själva genomförandefasen behöver volontärerna fungera som ett tryggt stöd för ungdomarna att hantera starka känslor, att respektera sig själva och att relatera till andra som ett bidrag. 

Ungdomarna väljer områden i sina liv som de vill förändra, tar personliga beslut i en pedagogisk process och får stort stöd av team och stödpersoner. Volontärerna fyller därmed en avgörande funktion och får därför kontiuerlig utbildning, träning och stöd av YAR´s ledare och organisation under hela programmet. 


Boka ett YAR-seminarium

Seminariet är ett tillfälle att få inblick i hur YAR fungerar rent praktiskt. Seminariet består av två delar: I den första delen ges ett smakprov på vad de professionella, volontärerna och de unga deltagarna möter. I del två presenteras bakgrund, studier och vad som krävs för att inleda förberedelsefasen. 

Seminariet ger en tydlig bild av de möjligheter som YAR innebär för respektive organisation, visar på exempel på samarbetsformer och förväntade resultat för de som är programmets målgrupp. 

.. för vem?

Seminariet vänder sig till nyckelpersoner och beslutsfattare på högre positioner inom näringsliv, ciivilsamhälle och till kommunens sakkunniga och folkvalda. Ett gemensamt ställningstagande är en förutsättning för att skapa långsiktiga effekter och det kan vara en fördel om lokala förebyggande rådet. 


.. och nästa steg?

När de lokala nyckelpersonerna väljer att initiera YAR, börjar arbetet direkt. Nästa steg är att formalisera själva förberedelsefasen som berör finasiering, organisation, projektledning och skapande av de olika teamen. Därefter planeras själva genomförandefasen och uppföljningsfas, allt för att optimera långsiktiga effekter och resultat.  


Praktisk information

Seminariet genomförs som en heldag. Vid rekommenderar minst 16 deltagare med representanter från betydelsefulla aktörer inom det lokala näringslivet, nyckelpersoner och beslutsfattare från kommun och civilsamhället. Kontakta oss för mer information eller ring direkt 076 - 810 10 01.