Vad är YAR?


Idén

Alla har en framtid och ingen behöver vara predestinerad av det förflutna. YAR utgår från att var och en kan ta ansvar för sitt liv och att alla kan påverka sin framtid. YAR ger unga människor som känner sig utanför samhället en möjlig väg tillbaka med hjälp av frivilliga vuxna från lokalsamhället.

De som bestämmer sig för att delta genomgår en period av förberedelser och strukturerade aktiviteter. Själva genomförandet innehåller träning och utbildning för volontärerna och en intensiv kursvecka för ungdomarna, där de ges tillfällen att reflektera över sig själva och sina liv. Kursveckan berör deltagarna känslomässigt, vilket sker med professionellt stöd i ordnade former.

En trygg miljö

I en trygg miljö får de möjlighet att släppa fram sitt naturliga självuttryck, uttrycka sina känslor och tankar och berätta sin historia. De får titta närmare på vem de har blivit, hur deras liv fungerar och hur de uttrycker det.

Deltagarna upptäcker MÖJLIGHETEN med att VARA ANSVARIGA för sina VAL och vad det innebär att TA SIG AN nya livsmål. Det öppnar upp för nya insikter, och de blir styrkta i sina utmaningar. Varje deltagare får stöd i att uppnå sina delmål vilket bidrar till ökad tillit och självkänsla. Självbilden nyanseras och upplevelsen av vad som blir möjligt skiftar och framtidstron ökar.


Tydlighet i kommunikation

YAR bygger på närvaro, relation och tydlighet i kommunikation. Regler och överenskommelser är tydliga för deltagare och volontärer. En viktig grund i programmet är INTEGRITET, som i korthet innebär att hedra sitt ord, vilket bidrar till ökad självinsikt och möjlighet att vara ansvarig för sig själv. De får stöd i att hantera osäkerhet och rädslor, att respektera sig själv för den man är och att relatera till andra.

Deltagarna väljer tre områden i sina liv som de vill förändra. De fattar därefter egna beslut och får stöd av sitt team och sina stödpersoner under den viktiga uppföljningsfasen. Volontärerna fyller en betydelsefull funktion med flera olika roller och uppdrag under hela perioden. Som volontär får man en gedigen utbildning och träning, både i de praktiska uppdragen och kommunikationsträning. YAR´s organisation är ett stöd under hela perioden.


Redo för samverkan på en helt ny nivå?

Det bästa sättet att ta reda på om din kommun eller kommundel är redo för YAR är genom ett introduktionsseminarium. Ni får en tydlig bild av hur det fungerar och en känsla av vad ungdomarna genomgår.

Seminariet vänder sig till kommunens tjänstemän, folkvalda, lokalpolisen och andra aktörer från lokalsamhället som är engagerade i det förebyggande arbetet.

Seminariet genomförs som en halvdags introduktion på plats i er kommun. Antal deltagare rekommenderas till minst 12 personer, med representanter från olika aktörer. Kostnad 5 900 kr.